The Space is The Message

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w 4. edycji międzynarodowej konferencji Aneksy kultury. The Space is the Message. Konferencja organizowana jest przez Katedrę Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i odbędzie się w listopadzie 2023 r. w auli głównej ASP w Krakowie. Zachęcamy do czynnego udziału w realizacji wykładów i wyzwań towarzyszących konferencji – kontynuujemy bowiem ideę rozszerzania konferencji o działania performatywne i ekspozycyjne, które w zamierzeniu wyznaczać mają nowe ścieżki rozwoju sztuki wystawienniczej. Podczas poprzednich edycji konferencji przedstawiciele środowisk naukowych, muzeów i instytucji kultury oraz twórcy i artyści mieli okazję dyskutować i wymieniać się doświadczeniami w zakresie szeroko pojętej kultury, nauki, sztuki i projektowania. Organizowane spotkanie jest okazją do dyskusji o stanie współczesnej kultury, przyszłości zastosowania nowoczesnych technologii w realizacji wydarzeń kulturalnych i sposobów na budowanie relacji z odbiorcami. Pragniemy wspólnie tworzyć przestrzeń wymiany i powiązań między instytucjami kultury, uczelniami wyższymi oraz twórcami i projektantami. Wobec dynamicznego rozwoju mediów jako nowego środka zapisu i przekazu informacji oraz wobec upowszechnienia technik wirtualnego śledzenia zjawisk kultury uznajemy za konieczne zorganizowanie interdyscyplinarnego forum jako spotkania ludzi wielu dyscyplin, których łączą wspólne zainteresowania i troska o rozwój kultury.

Teza konferencji

Arystoteles mianuje przestrzeń bezkształtną materią, której działania człowieka nadają formę. Kant jako pierwszy stwierdza, że przestrzeń jest produktem ludzkiej wyobraźni porządkującym czas i miejsce a nie elementem świata. Dla Henriego Bergsona przestrzeń jest spoiwem, które umożliwia człowiekowi uchwycenie relacji między jej poszczególnymi częściami składowymi. Przestrzeń zatem ujawnia się w percepcji zjawisk, zdarzeń i rzeczy. Kant wiąże projektowanie z działaniami, które rozgrywają się w wyobraźni twórcy, Kantor uważa, że wszelkie formy rodzą się w przestrzeni a ona sama nie jest „biernym pojemnikiem, w którym umieszczamy przedmioty”. Przestrzeń zyskuje tu cechę formotwórczą – bezpośrednio z niej wyłaniają się zjawiska podlegające percepcji, nie jest tłem ani figurą – jest czasem i miejscem w doświadczeniu odbiorcy. Jej cechą nie jest statyczność, ale dynamika zmian – wydarza się za każdym razem inaczej, w zależności od świadomości i wyobraźni doświadczającego. W tym rozumieniu przestrzenie ekspozycyjne, muzealne bardziej niż miejsce, w którym wystawia się sztukę stają się bliższe widowiskom, spektaklom na wpół improwizowanym. Gdzie element improwizacji osadzony jest w zaangażowaniu widza, podjęciu przez niego aktywnej intelektualnej i emocjonalnej współpracy z przestrzenią, w której się znalazł, którą „zwiedza”. Od projektanta przestrzeni zależy w jakim stopniu to „zwiedzanie” przekształci się w „przeżywanie”. Słynne Mc Luhannowskie „The Medium is The Message” można odnieść do projektowania wystaw: medium jest przekazem – przestrzeń staje się treścią - komunikatem, i chodzi o to, aby ta treść spójna była z narracją, celem ekspozycji, językiem wystawianej twórczości czy opowiadanej historii. Dopóki nie będą spójne – przekaz również nie będzie spójny, a zwiedzanie dalej będzie biernym oglądaniem wystawionych eksponatów. Komunikacja za pomocą przestrzeni i traktowanie przestrzeni jako komunikatu ma tożsamy z treścią wpływ na odbiorcę, stanowi spektakl dla zmysłów i ustanawia nowe wzorce percepcji. Jak projektować przestrzenie doświadczania, które nie tylko rozbudzą uśpione zmysły, ale wydobędą prawdę z niesionego przekazu? Żyjemy w czasach zdominowanych już nie przez informacje – a ich fragmenty, nakładające się na siebie i nadpisujące na wierzchu kolejne swoje wersje. Ciągły przekaz danych w postaci kakofonii obrazów, dźwięków i pojęć nie jest liniowy, tka wokół nas gęstą sieć, w której prawda istnieje równolegle ze swoimi zakrzywionymi odbiciami w czarnych lustrach. Jest ich tyle, że szkoda już czasu na wartościowanie, szukanie właściwej wersji, pierwowzoru, nowe wypierają nowe w tempie niekompatybilnym z biorytmem człowieka. Czy w obliczu sztucznej inteligencji, która potrafi za nas szybciej i sprawniej tłumaczyć rzeczywistość, nie jest nam wszystkim potrzebny zwrot w kierunku człowieka, tego co ludzkie, bliskie mu i przez to prawdziwe, niedoskonałe i intuicyjne, bliższe naturze niż zero-jedynkowy sposób zapisu rzeczywistości? Znów posługując się tekstami Mc Luhanna nie odcinać się od nowych technologii, a raczej traktując je jako narzędzia przedłużające działanie człowieka, nauczyć się nadawania rzeczom i zjawiskom odpowiednich proporcji.
Przyjmowanie przestrzeni jako języka komunikacji zbliża projektowanie komunikacji wizualnej i projektowanie przestrzenne, pokazuje, że mają wspólne obszary, ale ze względu na różne ramy odniesienia potrzebne jest dostosowanie teorii z obu dziedzin, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób są ze sobą powiązane i jak wzajemnie rezonują. Zmierzenie się z tematem umożliwi naukowcom i praktykom – kuratorom, projektantom, artystom, producentom przestrzeni ekspozycyjnych wyjście poza tradycyjne dyscypliny projektowe i poszerzenie zakresu teorii i praktyki projektowania przestrzeni ekspozycyjnych.

The Space is the Message

Przyjmowanie przestrzeni jako języka komunikacji zbliża projektowanie komunikacji wizualnej i projektowanie przestrzenne, pokazuje, że mają wspólne obszary, ale ze względu na różne ramy odniesienia potrzebne jest dostosowanie teorii z obu dziedzin, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób są ze sobą powiązane i jak wzajemnie rezonują. Zmierzenie się z tematem umożliwi naukowcom i praktykom – kuratorom, projektantom, artystom, producentom przestrzeni ekspozycyjnych wyjście poza tradycyjne dyscypliny projektowe i poszerzenie zakresu teorii i praktyki projektowania przestrzeni ekspozycyjnych.
Parafrazując zdanie Mc Luhanna „The Medium is the Message”, w którym medium tłumaczymy jako „way of expressing ideas” – zamieniamy słowo medium na słowo space. Przestrzeń jest medium z którego budujemy nowe rzeczywistości. A każda nowa rzeczywistość niesie komunikat – treść – przesłanie. Jakie przesłanie niosą ze sobą przestrzenie ekspozycyjne jutra?

Zapraszamy do zgłaszania chęci udziału w konferencji w standardowej formie wygłaszanych referatów (z późniejszą publikacją w monografii punktowanej) oraz w formie dzieł, które zostaną zaprezentowane w ramach wystawy towarzyszącej.

Annexus II

Pragniemy przewartościować myślenie o przestrzeni eksponowania sztuki, a ze zwiedzania wystaw uczynić zaangażowane doświadczanie, zanurzenie w emocjach, przeżywanie treści, zespolenie wszystkich narzędzi służących do budowania przekazu w celu wypracowania nowych metod projektowania przestrzeni wystaw. Naszym marzeniem jest rzucenie wyzwania cichym i smutnym miejscom, w których narracja prowadzi jak po sznurku nie wywołując wzruszeń. Chcemy pozbyć się nudy, fiksacji i stereotypowego myślenia o przestrzeniach, których zadaniem jest poszerzanie wiedzy, świadomości, budowanie wspólnoty i rozwijanie empatii. Chcemy, żeby przestrzenie mówiły do nas w zrozumiałym dla nas języku, dawały się dotknąć i zapisać we wspomnieniach, żeby były żywe i bliskie. Zapraszamy do zgłaszania swoich dzieł i nowatorskich sposobów ich eksponowania. Zapraszamy do rozmów o ideach i ich wystawianiu w każdej możliwej formie, ponieważ naszym celem jest burzenie schematów myślenia. Zachęcamy do udziału w ANNEXUSIE zarówno prelegentów przedstawiających w ramach konferencji swoje referaty, jak i osoby, które chcą zaprezentować swój manifest w postaci ekspozytora, performansu, utworu muzycznego, animacji, instalacji, układu tanecznego, sztuki teatralnej etc. Inspirujemy do budowania przekazu w innowacyjnej formie, prowokujemy do eksperymentów, przełamywania barier, budowania przestrzeni dostępności dla wszystkich odbiorców, inicjowania działań zgodnych z poszanowaniem natury. Prace, po weryfikacji zgodności z tematem open call’a przez Komitet Naukowy Konferencji, przyjęte zostaną do pokazu w czasie trwania konferencji. Wystawa stanie się wskaźnikiem relacji między sztuką, kulturą i nauką, a przez swój wynalazczy charakter stanie się przyczynkiem do rozważań na temat przyszłości projektowania przestrzeni ekspozycyjnych - angażujących i zmysłoczułych, dostępnych i bliskich.

Organizator

Katedra Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych Wydział Architektury Wnętrz ASP im. Jana Matejki w Krakowie

Zapraszamy do udziału | listopad 2023